Calibrations Business

Trust in Every Measure

Tăng dịch vụ - giảm thời gian

Nhận-trả hàng

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ nhận-trả thiết bị/ dụng cụ mà chúng tôi luôn quan tâm đến tất cả các thủ tục và sắp xếp vận chuyển..

Yêu cầu trực tuyến

Các yêu cầu đặt hàng và quản lý đơn hàng thông qua tài khoản riêng trên website nhanh chóng và dễ dàng

Thông tin và tài liệu hiệu chuẩn

Tải xuống bất kỳ tài liệu nào chỉ bằng một nút ấn

Quản lý hiệu chuẩn trực tuyến

Kiểm tra hiệu lực giấy chứng nhận trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng bằng khách hàng đăng nhập

Khách hàng