Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Tuyên bố đảm báo tính công bằng

Chúng tôi cam kết Nhân viên của VINA MT hiểu rõ tầm quan trọng của tính công bằng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC17025 trong việc thực hiện công việc của phòng thử nghiệm hiệu chuẩn được VILAS công nhận, loại bỏ xung đột lợi ích, đảm bảo tính khách quan, độc lập và thực hiện công việc của phòng thử nghiệm hiệu chuẩn một cách công bằng.

- Nội dung -

1. Toàn bộ nhân viên liên quan tới công việc hiệu chuẩn đều thực hiện công việc một cách công bằng, quản lý cao nhất cam kết đảm bảo tính công bằng.

2. Chúng tôi đảm bảo rằng tổ chức bên ngoài thực hiện công việc được giao phó của chúng tôi không làm ảnh hưởng đến tính công bằng của công việc hiệu chuẩn.

3. Tiến hành phân tích và đánh giá rủi ro đối với tất cả các yếu tố rủi ro vì sự công bằng để liên tục xác định chúng và thực hiện các biện pháp để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro thông qua việc xác định liên tục các rủi ro bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sự công bằng.

4. Khi thực hiện công việc hiệu chuẩn, chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo tính công bằng, không cho phép bất kỳ mối đe dọa nội tại hay tác động từ bên ngoài mang tính thương mại hay kinh tế, hoặc những yêu cầu không chính đáng nào gây ảnh hưởng, và không thực hiện công việc hiệu chuẩn khi gây xung đột lợi ích.

5. Nhân viên thực hiện công việc hiệu chuẩn không cung cấp dịch vụ như hoạt động marketing có thể gây tổn hại tới tính công bằng .

        Ngày 21 tháng 7 năm 2022

  Tổng giám đốc Cty TNHH VinaMT