Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

ÂM THANH VÀ RUNG ĐỘNG

Yêu cầu báo giá

Looks good!
Please enter your name.
Looks good!
Please enter your company name.
Looks good!
Please enter your phone.
Looks good!
Please provide a valid email address.
STT Tên thiết bị Hình ảnh Tên danh mục Chu kì hiệu chuẩn Chi phí hiệu chuẩn Vị trí hiệu chuẩn Remake
1 Motor Vibrophonic monitor (KOKUSAI MV-90C) Vibration measuring instruments 12 / 12 0 LAB
2 VIBRATION TESTER (BENTLY TK81) Vibration measuring instruments 12 / 12 0 LAB
3 X-Ray and Gamma Survey Meters (RadEye™ G20-10 and G20-ER10) Sound level meters 12 / 12 0 LAB