Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

KHỐI LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG

Yêu cầu báo giá

Looks good!
Please enter your name.
Looks good!
Please enter your company name.
Looks good!
Please enter your phone.
Looks good!
Please provide a valid email address.
STT Tên thiết bị Hình ảnh Tên danh mục Chu kì hiệu chuẩn Chi phí hiệu chuẩn Vị trí hiệu chuẩn Remake
1 Push-pull gage Push-pull gauges - / 12 0 LAB
2 Push-pull gage Push-pull gauges - / 12 0 LAB
3 Wind speed meter Anemometers; vane, etc. 12 / 12 0 LAB
4 Electronic scales (VIBRA SJ-2200CE) Electric balances 24 / 12 0 On site
5 Dial Tension Gauge (Teclock DT-500) Dial/digital gauges 12 / 12 0 LAB
6 Torque Screwdriver (Tohnichi 3RTD) Torque wrenches/drivers - / 6 0 On site
7 Electric balance (CITIZEN CY723) Electric balances 24 / 12 0 On site Varies by grade
8 ELECTRONIC BALANCE COUNT (CAS EC-II) Electric balances 24 / 12 0 On site Varies by grade
9 Electric balance (CAS DB-1H) Electric balances 24 / 12 0 On site Varies by grade
10 Pressure Gauges Absolute pressure gauges 12 / 12 0 On site
11 Weighing indicator (A&D AD4410) Electric balances 24 / 12 0 On site
12 Rockwell hardness testers Rockwell hardness testers 12 / 12 0 On site
13 Torque gauge Torque measuring devices 12 / 12 0 LAB
14 Weights - 10kg↓ Weights 24 / 24 0 On site 1pcs - Varies by grade
15 Measuring cylinder Volumetric glasswares 60 / 36 0 On site
16 Pressure transmitter Pressure transducers/transmitters 12 / 12 0 LAB
17 Mettler Toledo(HR83) Electric balances 24 / 12 0 On site
18 Refractometer Atago ATC IP65 MASTER-SUR/Na 2771 Optical densitometers 12 / 12 0 On site
19 Refractometer ATAGO PAL-1 Optical densitometers 12 / 12 0 On site
20 Barcol indentation hardness tester Durometer hardness testers 12 / 12 0 On site