Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

THỜI GIAN VÀ TẦN SỐ

Yêu cầu báo giá

Looks good!
Please enter your name.
Looks good!
Please enter your company name.
Looks good!
Please enter your phone.
Looks good!
Please provide a valid email address.
STT Tên thiết bị Hình ảnh Tên danh mục Chu kì hiệu chuẩn Chi phí hiệu chuẩn Vị trí hiệu chuẩn Remake
1 Stop watches Time interval meters /stop watches/timers 24 / 12 0 LAB
2 Speed gun Speed meters 12 / 12 0 LAB
3 Timer General frequency sources 12 / 12 0 LAB
4 FREQUENCY COUNTER/TIMER Frequency meters/counters 12 / 12 0 LAB
5 DIGITAL COUNTER/TIMER Time interval meters /stop watches/timers 24 / 12 0 On site
6 Digital stroboscope Photo tachometers /stroboscopes 12 / 12 0 LAB
7 Digital RPM panel meter tachometers/stroboscopes 12 / 12 0 LAB
8 DIGITAL TACHOMETER (DT-2235A) Contact type tachometers 12 / 12 0 LAB
9 Photo tachometers/stroboscopes (HANDPIECE COUNTER 2 HPW-2) Photo tachometers/stroboscopes 12 / 12 0 LAB