Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

LƯỢNG VẬT CHẤT

Yêu cầu báo giá

Looks good!
Please enter your name.
Looks good!
Please enter your company name.
Looks good!
Please enter your phone.
Looks good!
Please provide a valid email address.
STT Tên thiết bị Hình ảnh Tên danh mục Chu kì hiệu chuẩn Chi phí hiệu chuẩn Vị trí hiệu chuẩn Remake
1 Gas meter(Riken Keike GX-2009) Gas analyzers - / 12 0 LAB
2 Hardness Portable Photometer (HANNA HI96701) Amount of substance concentration - / - 0 LAB
3 Gas analyzers (ppbRAE 3000 PGM 7340) Gas analyzers - / 12 0 LAB
4 Multi-gas detector (Drager X-am 2500) Gas analyzers - / 12 0 LAB
5 Multi-gas mater (New cosmos XA-4400II) Gas analyzers - / 12 0 LAB
6 Single Point Gas Detection (New cosmos PS-7) Gas analyzers - / 12 0 LAB
7 DISSOLVED OXYGEN METER Gas analyzers - / 12 0 LAB
8 Conductivity Meter (CON 450) Gas analyzers - / 12 0 LAB