Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

ĐIỆN VÀ TỪ TÍNH

Yêu cầu báo giá

Looks good!
Please enter your name.
Looks good!
Please enter your company name.
Looks good!
Please enter your phone.
Looks good!
Please provide a valid email address.
STT Tên thiết bị Hình ảnh Tên danh mục Chu kì hiệu chuẩn Chi phí hiệu chuẩn Vị trí hiệu chuẩn Remake
1 Insulation Resistance Tester(HIOKI) Insulation testers 12 / 12 0 LAB Basic 310,000VND +1 Range add 30%
2 Resistance tester (FLUKE F117C) Insulation testers 12 / 12 0 LAB Basic 310,000VND +1 Range add 30%
3 Electronic Load Mainframe DC power supplies 12 / 12 0 On site
4 TRUE RMS MULTIMETER (FUKE 187) Analogue/digital multimeters 12 / 12 0 LAB
5 DC Power Supply (AINUO AN50700S) DC power supplies 12 / 12 0 On site
6 Multi-function Digital Meter (BEST DT-9205M) Analogue/digital multimeters 12 / 12 0 LAB
7 Launches AC Clamp Meter (HIOKI CM3289) Clamp ammeters/voltmeters 12 / 12 0 LAB
8 Source Meter(Keithley 2420) DC voltage/current calibrators 12 / 12 0 On site
9 Source Meter(Keithley 2601A) DC voltage/current calibrators 12 / 12 0 On site
10 Source Meter(Keithley 2601B) DC voltage/current calibrators 12 / 12 0 On site
11 Source Meter(Keithley 2611B) DC voltage/current calibrators 12 / 12 0 On site
12 Earth Resistance Tester (KYORITSU 4105A) Earth testers 12 / 12 0 LAB Basic 280,000VND +1 Range add 30%
13 Digital multimeter (KYORITSU 1021R) Analogue/digital multimeters 12 / 12 0 LAB
14 Phase indicator (Keithley 8031) Power factor meters 12 / 12 0 LAB
15 Insulation Resistance Tester(3165) Insulation testers 12 / 12 0 LAB Basic 310,000VND +1 Range add 30%
16 DC Power Supply (ODA OPE-3010DI) DC power supplies 12 / 12 0 On site
17 DC Power Supply (ODA OPE-305S) DC power supplies 12 / 12 0 On site
18 DC Power Supply (ODA OPE-303Q) DC power supplies 12 / 12 0 On site
19 Multi cell (Burkert 8619 Multicell WM DC) Analogue/digital multimeters 12 / 12 0 On site
20 SLIDACS (Daekwang) AC power supplies 12 / 12 0 On site